1 4

 

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลาจัดประกวดสื่อศิลปินพื้นบ้านสร้างสรรค์ ป้องกันการทุจริต
         สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ประจำจังหวัดสงขลาจัดโครงการสื่อศิลปินพื้นบ้าน สร้างสรรค์ ป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สื่อศิลปินพื้นบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องและปราบปรามการทุจริตผ่านสื่อพื้นบ้าน เช่นหนังตะลุง มโนห์รา โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ศิลปินพื้นบ้าน และกิจกรรมการประกวดสื่อศิลปินพื้นบ้านต้านโกง
        นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นความสำคัญของสื่อพื้นบ้านว่าจะเป็นช่องทางในการถ่ายทอดทัศนคติและค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมโดยผ่านทางการแสดงพื้นบ้าน เช่น หนังตะลุง สโนห์รา โดยการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของคน ความมีคุณธรรมของผู้นำ ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของประชาชนในสังคมอีกทางหนึ่ง จึงได้เกิดเป็นแนวคิดจัดโครงการ สื่อศิลปินพื้นบ้านสร้างสรรค์ ป้องกันการทุจริต
        ทั้งนี้แบ่งประเภทสื่อพื้นบ้านเป็น 2 ประเภท คือ หนังตะลุง และมโนห์รา คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด ประเภทหนังตะลุงต้องเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุง ประเภทมโนห์รา ต้องเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-20 ปี โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงมโนห์รา ผู้เข้าประกวดทั้งสองประเภทต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา

        ผู้สนใจสามรถยื่นใบสมัครเข้าร่วมการประกวดฯได้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) เทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ชนะการประกวดสื่อหนังตะลุง รางวัลชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลชมเชยได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท / สื่อมโนห์รา รางวัลชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลชมเชยได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ผู้สนใจอบรมและสมัครแข่งขัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-5934878 และ 097-3534555 ในวันเวลาราชการ

กฤชกรรณ์ชัย บัวดำ/ข่าว
9/2/2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา