1 4
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสุขภาพ เพื่อประชาชน ทั่วประเทศ ถึงวันที่ 24 ก.พ. 60
         เรียนเชิญผู้ที่สนใจ ทั้งองค์กรประชาคม เอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน บุคลากรสุขภาพและผู้ทรงคุณวุฒิ สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน กลไกสร้างความร่วมมือเพื่อจัดระบบสุขภาพของเขตพื้นที่ สนใจยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 24 ก.พ. 60 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-8329090 หรือเว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ www.nationalhealth.or.th

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา
16 ก.พ.60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา