1 4

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา จัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560 
                  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ได้กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของทัณฑสถานฯ มีโอกาสได้รับเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติ ในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัว ไม่มีสิ่งกีดขวางการสนทนา และได้มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกันภายในทัณฑสถานฯ อันเป็นการสร้างความเข้าใจ ความอบอุ่นและสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ตลอดจนเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดี และปรับตัวเข้ากับสังคมทั่วไปได้
                 วันเวลาเยี่ยม ตั้งแต่วันที่ 27 -31 มีนาคม 2560 วันละ 2 รอบ รอบละ 2 ชั่วโมง
                                  -รอบเช้า เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
                                  -รอบบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
                 ญาติผู้ต้องขังที่มีความประสงค์จะขอเข้าเยี่ยม ให้แจ้งความจำนงด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทัณฑปฏิบัติทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เลขที่ 200 หมู่ 8 ถนนเลียบชายทะเล ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-337515 ต่อ 104 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันเวลาราชการ และนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้
               บิดา – มารดา ให้นำบัตรประชาชนตนเองและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ต้องขังมาแสดงด้วย
               ภรรยา           ให้นำบัตรประชาชนตนเองและสำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรด้วยกัน                                     ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรของบุตรมาแสดงด้วย
              บุตรผู้ต้องขัง    ให้นำบัตรประชาชน (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรมาแสดงด้วย


พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา
21 ก.พ. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา