1 4

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้านต่างๆ เพื่อยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี และด้านโภชนาการ ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทย สู่การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8
           ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.onec.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081-849-2151 , 081-808-7574 ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด//ข่าว
22 ก.พ. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา