1 4
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญบุคคลในสังกัดลงทะเบียนร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน เรื่องยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน
            สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน เรื่องยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 29 -30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านยาและสารพิษที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน เพื่อการดูแลตนเองและบุคคลรอบข้างให้ปลอดภัย เนื่องจากของใช้ในชีวิตประจำวันล้วนประกอบขึ้นด้วยสารเคมีซึ่งล้วนมีโอกาส ก่ออันตรายได้ หากขาดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็น โดยเก็บค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และเก็บค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท หลังวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
           สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านออนไลน์ได้ที่ http://pharm.kku.ac.th/conference/ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 พร้อมชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์) เลขบัญชี 551-3-02652-9

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา
24 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา