1 4
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร
         คุณสมบัติ
1. ประชาชนทั่วไป
2. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน
        ประเภทผลงาน
1. ประเภทบทกวี
2. ประเภทเรื่องสั้น
      กำหนดระยะเวลา
- ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 เมษายน 2560 (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
- ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) กรกฎาคม 2560
- ประกาศผลการตัดสิน สิงหาคม 2560
- มอบรางวัล กันยายน 2560
         ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 2244 2515 – 6 หรือ 0 2244 2522 และติดตามข่าวสารได้ที่ www.parliament.go.th/phan

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
2 มีนาคม 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา