1 4

กรมกิจการเด็กและเยาวชน สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

          กรมกิจการเด็กและเยาวชน สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 11 สาขา โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2560
          ผู้สมัครหรือผู้เสนอผลงาน สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติ และผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.th โดยส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ไปยัง กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2641-6507 ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 (โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ)

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด
9 มีนาคม 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา