1 4
จังหวัดสงขลา ซักซ้อมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
      จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ซักซ้อมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.-16.30 น. ณ บมจ.เจ้าพระยาท่าเรือสากล ท่าเรือน้ำลึกสงขลา เขตเทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วม เมื่อเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการวางแผนบูรณาการด้านเครื่องมือ กำลังพล และทรัพยากรอื่นๆ ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุที่ถูกต้อง ตามแนวทางของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พ.ศ.2558
     โดยในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่จะเข้าสู่ บมจ.ท่าเรือน้ำลึก และอย่าตื่นตระหนกจากการซักซ้อมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสงขลาในครั้งนี้

ปิยณัฐ ปราบปราม / ข่าว
9 มี.ค. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาสงขลา