1 3

ทัณฑสถานหญิงสงขลา จัดงานวันพบญาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

          ทัณฑสถานหญิงสงขลา จัดงานวันพบญาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-5 และในวันที่ 7 เมษายน 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย ได้รับโอกาสในการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติ ในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัว ไม่มีสิ่งกีดขวางการสนทนา และมีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกันภายในทัณฑสถานฯ อันจะสร้างกำลังใจ ความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ตลอดจนเป็นการสร้างกำลังใจแก่ผู้ต้องขังเกิดความพยายามในการพัฒนาตนเองให้อยู่ในระเบียบของทางทัณฑสถาน พร้อมจะกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป และปรับตัวเข้ากับสังคมทั่วไปได้ภายหลังพ้นโทษไม่หันกลับไปทำผิดอีก
          โดยญาติที่จะเข้าเยี่ยมต้องยื่นความจำนงจองเยี่ยม พร้อมนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ (ที่มีรูปถ่าย) หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง พร้อมสอบถามเงื่อนไขการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงสงขลา

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
10 มีนาคม 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา