1 4

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

          วิทยาลัยพยาบาลพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะเปิดรับรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลมาช่วยดูแลผู้ป่วยซึ่งมีจำนวนมากและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการพยาบาลสำหรับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและเป็นการรองรับสภาวะการทำงานด้านการพยาบาลในปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปี 2548 เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศด้านการสาธารณสุข
          ผู้สนใจเข้าอบรมสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.bcnsk.ac.th และนำส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและเงินค่าสมัครสอบเข้าอบรมจำนวน 300 บาท (สามารถสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์) สมัครได้ที่ห้องงานบริการวิชาการ อาคาร 3 ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ในวันเวลาราชการ

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
21 มีนาคม 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา