1 4

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2560 – 11 เมษายน 2560 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามีความตื่นตัว มีส่วนร่วม และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงในความดูแลรับผิดชอบไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิดและเพื่อสนองนโยบายของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยลงที่สุดและหมดสิ้นไปในอนาคต

          กำหนดการโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ดังนี้
- 28 มีนาคม 2560 เวลา 16.30-18.30 น. หมู่ที่ 10 สถานที่บริการ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
- 29 มีนาคม 2560 เวลา 16.30-18.30 น. หมู่ที่ 1 สถานที่บริการ ศูนย์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านบางดาน (ซอยต้นโพธิ์)
- 30 มีนาคม 2560 เวลา 16.30-18.30 น. หมู่ที่ 2 สถานที่บริการ ศูนย์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านเขาแก้ว (ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2)
- 31 มีนาคม 2560 เวลา 16.30-18.30น. หมู่ที่ 3 สถานที่บริการ ศูนย์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านทุ่งใหญ่ (ศาลาหน้าสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ )
- 3 เมษายน 2560 เวลา 16.30-18.30 น. หมู่ที่ 4 สถานที่บริการ ศูนย์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านสะพานยาว (ศาลาวัด SML วัดเกาะถ้ำ)
- 4 เมษายน 2560 เวลา 16.30-18.30 น. หมู่ที่ 5 สถานที่บริการ ศูนย์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านสวนตูล ซ.8
- 5 เมษายน 2560 เวลา 16.30-18.30 น. หมู่ที่ 6 สถานที่บริการ ศูนย์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านเหล้า
- 7 เมษายน 2560 เวลา 16.30-18.30 น. หมู่ที่ 7 สถานที่บริการ ศูนย์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านชายทะเล (ถาวรนิมิตซอย 1)
- 10 เมษายน 2560 เวลา 16.30-18.30 น. หมู่ที่ 8 สถานที่บริการ ศูนย์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านหมู่บ้านท่าสะอ้าน (ศาลาพ่อแก่ )
- 11 เมษายน 2560 เวลา 16.30-18.30 น. หมู่ที่ 9 สถานที่บริการ ศูนย์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านเคหะ

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
21 มีนาคม 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา