1 4

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

          ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ กำหนดช่วงเวลาดำเนินการ 2 ช่วง คือ ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 17 เมษายน 2560 และช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงให้เหลือน้อยที่สุด จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยหัวข้อหลักในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี ใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
          ทั้งนี้เตรียมความพร้อมของสถานพยาบาล เพื่อรองรับผู้ประสบอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงหรืออุบัติเหตุหมู่ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ 1669 ศูนย์กู้ชีพนเรนทร (รถพยาบาล,การปฐมพยาบาล) , 1155 ตำรวจท่องเที่ยว , 191 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย , 11939 ตำรวจทางหลวง (แจ้งเหตุบนทางหลวงทุกสาย) , 1586 กรมทางหลวง (แจ้งเหตุบนทางหลวงทุกสาย) , 1584 ร้องเรียนรถสาธารณะ , 1543 แจ้งเหตุบนทางด่วน...///

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด//ข่าว
29 มี.ค. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา