1 3

จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

               กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนญี่ปุ่นและเยาวชนอาเซียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละประเทศส่งเสริมประสบการณ์ความรู้สำหรับนำไปใช้ประโยชน์แก่ประเทศชาติในอนาคต โดยมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ระหว่างตุลาคม – 13 ธันวาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น กัมพูชา ไทย อินโดนีเชียและมาเลเซีย
          จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดละไม่เกิน 5 คน โดยผู้ที่สนใจสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.dcy.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-7431-1188 ,081-67-8450

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด//ข่าว
30 มี.ค. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา