1 3

สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบบ ประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2

               สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้นักสื่อสารมวลชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลต่อการทำงานในฐานะนักสื่อสารมวลชน และส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในภูมิทัศน์สื่อที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเองในฐานะนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ และมีทัศนคติที่เหมาะสมกับความเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ
          ผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษา สามารถยื่นแบบฟอร์มใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันพระปกเกล้า หรือส่งไปรษณีย์เป็นจดหมายลงทะเบียนมาที่ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข 0-2141-9753 , 0-2141-9758 ในวันและเวลาราชการ

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด//ข่าว
30 มี.ค. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา