1 4

 

ระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.ศ.2559
          ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.ศ. 2559 และแนวทางการปฏิบัติการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ร่วมกับการใช้งานโปรแกรมระบบการจัดเก็บและให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถให้บริการคัดถ่ายสำเนาพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
          โดยผู้ประสงค์ขอคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการแก่คู่ความ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559

 

ปิยณัฐ ปราบปราม / ข่าว
19 เม.ย.60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา