1 4

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 4 เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และญัตติอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด
       ผู้สนใจเข้าฟังการประชุม หรือขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเข้าฟังการประชุมและข้อมูลการประชุมได้ที่ www.songkhlapao.go.th ติดต่อขอข้อมูลได้ที่ฝ่ายการประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร. 074-303164

ณัฐภรณ์ ศรีมณีรักษ์ //ข่าว
18 พ.ค.2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา