1 4

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 จึงขอเชิญผู้สนใจส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติรวมทั้งหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่
       ติดต่อขอแบบกรอกประวัติและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณนงลักษณ์ รอมไธสง โทรศัพท์ 02-3547533-37 ต่อ 118, 02-3547530 หรือดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติได้ที่ WWW.NCSWT.OR.TH

ณัฐภรณ์ ศรีมณีรักษ์ //ข่าว
18 พ.ค.2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา