1 4

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน “คนไทยต้องมีงานทำ งานดี มีคุณภาพ”

          สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานขึ้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
       นายไพโรจน์ โชติกเสถียร จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานมอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานนัดพบแรงงานดังกล่าว เพื่อให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ได้มีงานทำ เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด มีรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้สมัครงาน ให้มีโอกาสพบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง โดยกำหนดจัดงาน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ กิจกรรมนัดพบแรงงาน การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อทราบถึงบุคลิกภาพของตนเอง การทดสอบภาษาอังกฤษ การให้คำปรึกษาด้านการแนะแนวอาชีพ การศึกษาต่อ การไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น
       สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนประชาชนที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงานผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่และนายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมงานวันนักพบแรงงานตามวัน และเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-234089

ณัฐภรณ์ ศรีมณีรักษ์ //เรียบเรียงขึ้นเว็บไซต์
18 พ.ค.2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา