1 4

กรมจัดหางาน เร่งรัดนายจ้างดำเนินการ นำแรงงานต่างด้าวตรวจสัญชาติ ตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรพร้อมขออนุญาตทำงาน

          กรมจัดหางาน เปิดให้สถานประกอบการ/นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ไปดำเนินการตรวจสัญชาติ ตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อเป็นการร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการประมงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล โดยผู้ประกอบการสามารถดำเนินการ คือ
       1. นำแรงงานไปตรวจลงตราวีซ่า เพื่อขอยืนยันตัวบุคคล ได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง
       2. นำแรงงานไปยื่นเรื่องขอใบอนุญาตเข้าทำงานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ภายใน 15 วัน หลังแรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา มิฉะนั้นการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะถือเป็นอันสิ้นสุด
       ดังนั้น ให้นายจ้างเร่งรัดดำเนินการขออนุญาตให้แรงงานอยู่ในราชอาณาจักร ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมจัดหางาน โทร 02-2482040, 02-2486208...///

ณัฐภรณ์ ศรีมณีรักษ์ //ข่าว
18 พ.ค.2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา