1 4

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดงาน “ถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นพหุวัฒนธรรม ร้องเล่น เต้นรำ ริมเลสาบสงขลา”เปิดเวทีสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน

           ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงาน “ถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นพหุวัฒนธรรม ร้องเล่น เต้นรำ ริมเลสาบสงขลา” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา มีความเข้มแข็ง มีพื้นที่เวทีสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเครือข่ายเด็กและเยาวชนในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หลาดสองเล บริเวณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เวลา 17.00 น. - 21.00 น.

           สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 0-7433-0149-50 โทรสาร 0-7433-0149

กรรณิการ์ ดอเลาะ/ข่าว

4 ก.พ. 62

                                                                                                                                                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา