1 6

ประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จะทำการซ่อมท่อส่งน้ำ จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่มายังประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา (ท่อ AC ขนาด 600 มม.) ซึ่งแตกชำรุดบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 61/7 ถนนนิพันธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

            ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา มีความจำเป็นต้องลดปริมาณการจ่ายน้ำประปาลงชั่วคราว ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 20.00 – 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อน – ไม่ไหล ทั่วพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาสงขลา โดยเฉพาะในพื้นที่โซนสูง ประกอบด้วย อำเภอเมืองสงขลา (ทั้งหมด) , อำเภอหาดใหญ่ (ต.น้ำน้อย) , อำเภอสิงหนคร (ทั้งหมด) และอำเภอจะนะ (ต.นาทับ)

            ดั้งนั้น จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลาจะทำการเปิดจ่ายน้ำโดยทันที และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7455-0693-4 หรือ PWA call center 1669

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ /เรียบเรียง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

7 ก.พ. 62