1 4

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด

           ด้วยสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีหลักสูตรการบริหาร สาร สารบรรณ ด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร,หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ,หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ,หลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการให้ได้รับอนุมัติงบประมาณ
          ทั้งนี้ผู้เข้าศึกษาอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยดาวน์โหลด รายละเอียดของทุกหลักสูตรที่ www.unisere.buu.ac.th และกรอกใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง www.uniserv.buu.ac.th/register/regis.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษาสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาหมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2288-90 โทรสาร 0-38 39-48710-3834-5798

กรรณิการ์ ดอเลาะ/ข่าว
11 ก.พ. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา