1 4

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปีพ.ศ. 2562

        สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)ได้ออกประกาศ กกร.ปี 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 กำหนดสินค้าควบคุม 46 รายการและบริการควบคุม 6 รายการโดยมีสาระสำคัญดังนี้

        ด้านการให้แจ้งปริมาณสถานที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้า ประกอบด้วย กระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ กำหนดให้ผู้นำเข้าผู้ครอบครองกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศมีปริมาณตั้งแต่ 2,000 กิโลกรัมขึ้นไป แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้า , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กำหนดให้ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ครอบครองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีปริมาณตั้งแต่ 50 เมตริกตันขึ้นไป แจ้งปริมาณสถานที่เก็บราคาซื้อ ราคาจำหน่าย และจัดทำบัญชีคุมสินค้า , น้ำมันปาล์ม ผลปาล์มน้ำมัน กำหนดให้ผู้ผลิตซึ่งเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม ผู้บริโภคไบโอดีเซล (B 100) ผู้ประกอบการจุดรับซื้อผลปาล์ม (ลานเท) ผู้ประกอบการซื้อหรือขายน้ำมันปาล์มผู้ประกอบการคลังรับฝากน้ำมันปาล์ม ผู้ซื้อน้ำมันปาล์มเพื่อจำหน่าย ผู้ซื้อเพื่อใช้น้ำมันปาล์มต้องแจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้า , ยางพารากำหนดให้แจ้งชื่อปริมาณสถานที่เก็บเป็นประจำทุกเดือนและจัดทำบัญชีคุมสินค้า

       ด้านการควบคุมการขนย้าย ประกอบด้วย กระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ถ้ามีให้ขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีปริมาณตั้งแต่ 400 กิโลกรัมขึ้นไป เข้าไปหรือออกจากจังหวัด 52 จังหวัด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย หรือประธาน กจร. หรือผู้ซึ่งประธานกจร. มอบหมาย หรือพาณิชย์จังหวัด สำหรับจังหวัดที่จะทำการขนย้ายเข้ามาหรือออกจากท้องที่จังหวัดนั้นๆ , น้ำมันปาล์ม ห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายน้ำมันปาล์มปริมาณตั้งแต่25 กิโลกรัมขึ้นไป เข้ามาหรือออกจากท้องที่ในจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด เข้ามาในกรุงเทพ ฯ และจังหวัดที่ติดทะเล หรือชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน 31 จังหวัด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธาน กจร. หรือผู้ซึ่งประธาน กจร. มอบหมาย หรือพาณิชย์จังหวัด สำหรับจังหวัดที่ทำการขนย้ายเข้ามาหรือออกจากจังหวัดนั้น ๆ

       ด้านการให้แจ้งราคาการเปลี่ยนแปลงราคาและติดป้ายแสดงราคา ประกอบด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง กำหนดให้ผู้ค้าก๊าซแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่าย ผู้บรรจุก๊าซแจ้งราคาจำหน่าย และให้ผู้จำหน่ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก

       และด้านการปิดป้ายแสดงราคา ให้แสดงราคาจำหน่ายสินค้า 240 รายการและค่าบริการ 50 รายการ / ราคารับซื้อสินค้าเกษตร 28 รายการ / ให้แสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า และบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

       ผู้ที่มีขอสงสัยสามารถสอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาหรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-2501 และ 312077

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /เรียบเรียง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
11 ก.พ. 62