1 4

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาแจ้งกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

            ด้วยกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกกฎกระทรวงให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันได้ โดยกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 และประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

            ผู้ที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7425-2457-9 ในวันและเวลาราชการ

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ /ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

11 ก.พ. 62