1.1

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เตรียมเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา

          ในพื้นที่ 789 ไร่ ของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ถูกย่อขนาดในรูปแบบไร่จำลองเป็นฟาร์มตัวอย่างขนาดเล็กเพียง 6 ไร่ ให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษา เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งที่นี้ได้มีการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญที่สามารถเยี่ยมชมและรับความรู้จากนิทรรศการต่าง ๆได้
          ฟาร์มตัวอย่างขนาดเล็กแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ งานเพาะเห็ด ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดเยื่อไผ่ งานประมง มีทั้งการเลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงปลาในบ่อดินและเลี้ยงปลาในร่องสวน งานพืชผักทั้งผักรับประทานใบและผักรับประทานผล เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว ฝักเขียว บวบ มะเขือและมะนาว งานพืชหมุนเวียน เช่น การปลูกเมล่อน ข้าวพันธุ์ กข 43 ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวโพดหวาน มะละกอ งานปศุสัตว์ มีการเลี้ยงแพะพันธ์บอร์ (Boer) ไก่ไข่ การเลี้ยงผึ้งโพรงและผึ้งชันโรง ตลอดจนการปลูกไม้ผล การปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม มะพร้าวน้ำหอมและมะม่วง พร้อมทั้งมีการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าภายในฟาร์มตัวอย่างฯ ในราคาย่อมเยาว์ ซึ่งสินค้าเหล่านี้ปราศจากสารพิษ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

          พันเอกกฤษดา เรืองจุ้ย รักษาราชการแทนรองเสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 4 /ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ กล่าวว่า โครงการฟาร์มตัวอย่างฯยังเป็นแหล่งจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้ชาวบ้านมีรายได้จากการปฏิบัติงานและฝึกอาชีพในฟาร์ม สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารและขยายผลสู่การค้าโดยไม่เน้นผลกำไร ทำให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเองได้ พร้อมเป็นสถานที่เรียนรู้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing) โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นให้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชมโครงการฯ อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
2 ก.พ. 62