1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่เยาวชนทีม Let'DOOQ (ทีมอิสระ) เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการประกวดTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค. 62

          วันนี้ (4 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่เยาวชนทีม Let'DOOQ (ทีมอิสระ) ที่ได้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค. 62 ที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมีนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา, นายนิยม สองแก้ว แรงงานจังหวัดขลา, นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาชุมชนจังหวัดและผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด, สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ทัณฑสถานหญิงสงขลา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน, การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่เยาวชนทั้งในชุมชน สถานศึกษาและสถานบริการโดยยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลางภายใต้หลักคิด "เด็กนำผู้ใหญ่หนุน"

         สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีเป้าสำคัญในการสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองและสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม ตลอดจนสร้างความเข้าใจและยอมรับู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป

         ทั้งนี้จังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เวลา 8:30 น. - 12:30 น.

      ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

อมลรดา ชูประสิทธิ์/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

4 ก.พ. 62