1.1

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่1/2562 พร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          วันนี้ (6 ก.พ.62) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายบันลือเดช ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด นายพันศักดิ์ แสงไกร ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ, คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้เป็นไปตามกลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและร่วมสอดส่องโครงการต่างๆ เพื่อให้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด
          สำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการในครั้งนี้ มีประเด็นการตรวจราชการ ประกอบด้วย การกำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ, ผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, การแจ้งข้อเสนอแนะจากการติดตามสอดส่องโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการแจ้งข้อเสนอแนะจากการติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ ก.ธ.จ.สงขลา รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา, การคัดเลือกสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562และการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
          นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจต่างๆได้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะได้รับทราบ เพื่อนำข้อมูลผลการดำเนินงานไปจัดทำรายงาน ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
6 ก.พ. 62