1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ที่เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

          วันนี้ (7 ก.พ. 62) ที่ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับนายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย และคณะที่เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ และแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมพูดคุยหารือในประเด็นด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมสงขลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาเข้าร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้
          สำหรับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย มีอำนาจหน้าที่ ในการมีส่วนร่วมเยียวยาและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล, การคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของประเทศไทยและคนไทยที่พำนักหรือทำงานในรัฐกลันตันและรัฐตรังกานู ภายใต้กรอบของกฎหมาย อาทิ การช่วยเหลือแรงงาน ลูกเรือประมง ผู้ต้องโทษ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากชาวไทยให้กลับภูมิลำเนาเดิม, ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิชาการระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย, ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิชาการของมาเลเซีย โดยเฉพาะในรัฐกลันตันและตรังกานู เพื่อรายงานให้หน่วยราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยทราบ, รับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางจากคนไทยที่อยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการต่ออายุหนังสือเดินทางให้แก่คนไทยที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐกลันตันและตรังกานู ,ให้การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (Visa) แก่ชาวต่างประเทศที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย, ทำหน้าที่นิติการณ์ คือ การรับรองความถูกต้องของเอกสารงานทะเบียนราษฎร์ งานทะเบียนครอบครัว เช่น การรับรองคำแปล จดทะเบียนเกิด/ตาย ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า เป็นต้นและให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่หน่วยราชการและภาคเอกชนของไทยและมาเลเซีย ติดต่อประสานงาน จัดกิจกรรมร่วมและแก้ปัญหาในระดับชาติและท้องถิ่นกับฝ่ายมาเลเซีย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
7 ก.พ. 62