1.1

 รองผู้ว่าฯ จังหวัดสงขลา เปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี 2562 เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนเกิดสำนึกรักสามัคคี ถึงประโยชน์ของส่วนรวม

          วันนี้ (7 ก.พ.62) ที่ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี 2562 โดย มีนายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา ผู้แทนสถานศึกษา คณะวิทยากร และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 100 คน
          นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่าการจัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน ครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนเกิดสำนึกรักสามัคคีเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม รวมถึงการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร พระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชาติและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ
           นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสามัคคีโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรักความสามัคคีและปรองดองของประชาชนและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของชาติ และให้เด็กและเยาวชนร่วมกันคิดระดมสมอง สร้างพลังโดยปลูกฝังและเสริมสร้างกระบวนการ คิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์รวมถึง ร่วมกันทำ เพื่อ สร้างความปรองดอง โดยบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกันคุยมาร่วมการจัดทำโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและความปรองดอง

กรรณิการ์ ดอเลาะ /ข่าว/ภาพ
7 ก.พ.62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา