1.1

 จังหวัดสงขลา จัดอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เพื่อปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          วันนี้ (8 ก.พ. 62) เวลา 09.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” พร้อมด้วยนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ข้าราชการจากที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานโยธาธิการจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ 16 อำเภอ กว่า 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีชุดวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ส่วนราชการ จิตอาสา และทุกภาคส่วน มีสำนึกรักชาติชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีกินดีมีสุขของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยให้หน่วยราชการต่างๆที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
         สำหรับ“โครงการจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำรุ่น” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”เป็นการฝึกอบรมที่น้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วสามารถนำความรู้ต่างๆไปต่อยอด อาทิ เป็นวิทยากรอบรมขยายผลในหน่วยงานของตนเอง เป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อให้ปฎิบัติหน้าที่จิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถเป็นครูและผู้ช่วยครูให้กับจิตอาสารุ่นต่อไปได้เป็นอย่างดี”

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
8 ก.พ. 62