1.1

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นพหุวัฒนธรรม ร้องเล่น เต้นรำ ริมเลสาบสงขลา

          วันนี้(10 ก.พ.62) ที่ หลาดสองเล โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น อำเภอเมืองสงขลา นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประธานเปิดโครงการถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นพหุวัฒนธรรม ร้องเล่นเต้นรำ ริมเลสาบสงขลา โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
          นายทนินทร สวัสดี ประธานสภาเด็กและเยาวชน กล่าวว่า จากนโยบายปฎิรูปด้านสังคมได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเมืองที่เป็นมิตรต่อคนทุกวัย โดยจัดกรอบแนวทางการดำเนินงาน เรื่องการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม ในฐานะเป็นภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการดูแลสังคมและประเทศชาติตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ถึง 2564 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดให้มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนที่ตอบสนองตามความสนใจ และความต้องการของเด็กที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนบทบาทการแสดงออกของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และเป็นการสร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักรวมถึงเป็นการให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ และป้องกัน พร้อมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อนจากเด็กและเยาวชนพร้อมภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ภายใต้แนวคิด เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงรูปธรรมที่คุ้มค่าและมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคม โดยมีภาคีเป็นผู้ขับเคลื่อน

 

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง / ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
10 ก.พ.62