1.1

กอช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. แก่ส่วนราชการและผู้นำในระดับพื้นที่พร้อมขยายผลสู่พี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายของรัฐ

          วันนี้ (11 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุมโรงแรมกรีนเวิร์ดพาเลซ สงขลา นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกอช.ในระดับพื้นที่ (จังหวัดสงขลา) เพื่อสร้างความมั่นคงให้ประชาชนได้มีเงินบำนาญใช้หลังอายุ 60 ปี โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาชุมชนจังหวัด นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 1,000 คนเข้าร่วม              

          นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นจังหวัดที่ 14 โดยครั้งที่ผ่านมาให้ลงพื้นที่ไปแล้วทั้งสิ้น 13 จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนบนและภาคกลาง เพื่อขยายการรับรู้สำหรับประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการออมที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินสมทบตามช่วงอายุให้ได้มีสวัสดิการและเงินบำนาญไว้ใช้ดำรงชีพในวัยเกษียณ ตลอดจนเป็นการยกระดับ คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพด้านการจัดสวัสดิการพื้นฐานของรัฐที่จะนำไปสู่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม 1 ใน 11 ด้าน ของการปฏิรูปประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงของผู้สูงวัยให้มีรายได้ที่พอเพียงเมื่อถึงวัยเกษียณ ซึ่งประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564         

           สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกองทุนการออมแห่งชาติ ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนตั้งแต่ ปี2560 จากการร่วมกันทำบันทึกความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน โดยมุ่งให้ความรู้ด้านการออมพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการออมเงินกับ กอช. โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรในส่วนราชการหรือหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยที่ไม่ได้รับสวัสดิการเรื่องบำนาญที่จะได้มีเงินเพียงพอสำหรับใช้ดำรงชีพในยามเกษียณและร่วมผลักดันการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ให้เกิดผลสำเร็จขึ้นในพื้นที่ทั้ง 31 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป
          ด้านนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมการออมกับกอช. ในระดับพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษา ตลอดจนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มเกษตรกรเห็นความสำคัญของการออมเงินเพื่ออนาคตซึ่งถือเป็นประโยชน์อันจะส่งผลต่อรากฐานที่มั่นคงในการประกอบอาชีพและความเป็นปึกแผ่นในการสร้างครอบครัว โดยวางเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไว้ที่ 20,000 ราย         

          สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก กอช. อายุระหว่าง 15 - 60 ปี เป็นแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ นักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีช่วงอายุ 15 - 60 ปี ที่สามารถใช้สิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. จำนวนกว่า 21 ล้านคนทั่วประเทศ ที่จะได้เติมเต็มเงินออมหลังเกษียณเป็นรายเดือน เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน        

          ทั้งนี้ กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความ สะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน "กอช" เพื่อสมัครสมาชิกดูข้อมูลบัญชีเงินออมและใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่www.nsf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000 ทั้งนี้ติดต่อสมัครสมาชิกและรับบริการอื่นๆของ กอช. ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขา รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการ เงินชุมชนและเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
11 ก.พ. 62