1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา มอบวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) แก่ผู้สำเร็จการฝึกโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปี 2562 เพื่อนำไปสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว

          วันนี้ (12 ก.พ. 62) นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) แก่ผู้สำเร็จการฝึกโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปี 2562 ในสาขาช่างปูกระเบื้อง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรและสาขาแต่งผมสุภาพบุรุษ จากพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อยและจะนะ จำนวน 80 ราย โดยมีนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นายนิยม ส่องแก้ว แรงงานจังหวัดสงขลา ร้อยโทบัญชา อภัยภัทร ศูนย์สันติวิธีและผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
          นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะอาชีพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน ตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้ ทักษะด้านอาชีพและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกมีอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญ ความเชี่ยวชาญซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและความมั่นคงทางอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้หรือลดรายจ่ายให้ตนเองและครอบครัว อันนำไปสู่ความสุข และสันติสุขในพื้นที่
          ด้านนางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสนองนโยบายการดำเนินงาน โดยได้จัดทำและบรรจุโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแผนงานปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลาและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เป็นผู้ดำเนินการ โดยโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังกล่าวได้ดำเนินการในส่วนของการฝึกอบรมอาชีพเป็นระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง ภายใน 10 วัน ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ใช้หลักสูตรตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเมื่อจบการฝึกผู้สำเร็จการฝึกจะได้รับวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐานขุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ให้เห็นถึงความตั้งใจของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเห็นคุณค่า ประโยชน์ของเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
12 ก.พ. 62