1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา พร้อมติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

           วันนี้ (12 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา พร้อมติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ในรอบปี 2561 เกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ รวมถึงวางแผนปฏิบัติงานควบคุมป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในรอบปี 2562 โดยมีนายนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้แทนจาก ปศุสัตว์เขต9 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดส องค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
           โดยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนจังหวัดสงขลา ปี 2561 พบผู้เสียชีวิตจำนวน 2 รายในพื้นที่หมู่ 5 เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่และพื้นที่หมู่ 6 เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่และสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 97 ตัว จากการส่งตัวอย่างตรวจ 205 ตัว เป็นสุนัข 81 ตัวและโค 16 ตัวในพื้นที่ 16 อำเภอ ซึ่งพบสูงสุดในอำเภอเมืองสงขลา รองลงมาอำเภอรัตภูมิและอำเภอหาดใหญ่ ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งหมด 127,621 ตัว จากจำนวนทั้งหมด 152,723 ตัว แยกเป็นสุนัข 86,488 ตัวและแมว 41,133 ตัวและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน 25,102 ตัว
          สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2562 ได้มีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวจำนวน 3 จุด ได้แก่ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง, ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่งและตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ และพบหัวสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจำนวน 5 ตัว แยกเป็นสุนัข 4 ตัวและโค 1 ตัว ในพื้นที่อำเภอนาหม่อม หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง ควนเนียงและกระแสสินธุ์ มีผู้สัมผัสโรค จำนวน 10 รายและติดตามมารับการฉีดวัคซีน จำนวน 9 ราย (เสียชีวิต 1 ราย สาเหตุโรคเส้นเลือดในสมองแตก) โดยข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. 62 - 6 ก.พ. 62
         นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้มีการเตรียมแผนขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในระดับพื้นที่, สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลประชากรของสุนัขและแมวในพื้นที่และการฉีดวัคซีนและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีป้องกัน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ ซึ่งในปีนี้จังหวัดสงขลาได้ตั้งเป้าหมายการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็น ของยอดสุนัขและแมว

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
12 ก.พ. 62