1.1

รองผู้ว่าฯ จังหวัดสงขลา นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนนโยบายจังหวัด “สงขลาสะอาดเป็นระเบียบและสวยงาม” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมสถานที่ทำงานและบริเวณรอบนอกสถานที่ให้ดีขึ้น

           วันนี้ (15 ก.พ. 62) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสงขลาหลังใหม่และหลังเก่า ตลอดจนรอบบริเวณศูนย์ราชการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานและบริเวณรอบนอกสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ตามนโยบายในการพัฒนาจังหวัดสงขลา “สงขลาเมืองสะอาด เป็นระเบียบและสวยงาม” โดยทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือและร่วมดำเนินการอย่างพร้อมเพรียง

           นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กิจกรรม "Big Cleaning Day" เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่ดีสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย สอดคล้องกับวาระสงขลาเมืองสะอาดเป็นระเบียบและสวยงาม โดยมีกิจกรรมการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนน เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดระเบียบปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม พร้อมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการเป็นต้นแบบในการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและร่วมกันรณรงค์ประชาชนในพื้นที่ให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง อันจะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองสะอาดน่าอยู่ต่อไป

           สำหรับกิจกรรม "Big Cleaning Day" แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 โซน โดยส่วนราชการต่างๆ จะกระจายประจำตามโซน ประกอบด้วยโซน A บริเวณลานจอดรถเทศบาลนครสงขลา นำโดยสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและเทศบาลนครสงขลา, โซน B บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) และโซน C บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นำโดย สำนักงานจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ที่ทำการปกครองจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, โซน D บริเวณด้านหน้าศาลากลางหวัดสงขลา (หลังเก่า) นำโดย สำนักงานสัสดีจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด พลังงานจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดและสำนักงานจัดหางานจังหวัด, โซน E บริเวณด้านหลังศาลากลางหวัดสงขลา (หลังเก่า) นำโดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและโซน F บริเวณตึกสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และตึกสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัด นำโดย สำนักงานป้องกันและบรรทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดสงขลา

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
อมลรดา ชูประสิทธิ์/ภาพ
15 ก.พ. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา