1.1

รองผู้ว่าสงขลา เปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและร่วมถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          วันนี้ (18 ก.พ. 62) ที่พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนมั่นคง รวมไปถึงเป็นการน้อมรำลึกนึกถึงวันสำคัญทางศาสนา โดยมีพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระสุทธิสารสุธี เจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล ตลอดจนพระภิกษุสามเณร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 1,500 คน

         นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้งวันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งและได้ เวียนมาบรรจบอีกครั้งโดยวันมาฆบูชาประจำปี 2562 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆ ภาพสรุปเป็นใจความสำคัญจากมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ "

         ด้านนายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา โดยคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาและส่วน ราชการทุกภาคส่วน จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา โดยการปฏิบัติตนถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตชาติได้รับการปลูกฝังทางด้านจิตใจ รักษาศีลปฏิบัติธรรมและทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง

        สำหรับการจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องใน
เทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2562 มีกิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ, การแสดงตนเป็นพุทธมามกะของพุทธศาสนิกชน, การเจริญจิตภาวนา, การแสดงพระธรรมเทศนา, การบรรยายธรรมและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
อมลรดา ชูประสิทธิ์/ภาพ
18 ก.พ. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา