1.1 

จังหวัดสงขลา กำหนดประเด็นวาระการพัฒนาการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดสารเคมี การพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง

         วันนี้ (18 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุมยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานการพิจารณาประเด็นการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนวาระ “สงขลาเมืองแห่งความสุข” ในประเด็นที่ 7 พัฒนาการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านไม้ผลและพืช, ปศุสัตว์และประมง

         ทั้งนี้ในที่ประชุมได้สรุปประเด็นการขับเคลื่อนในประเด็นประกอบด้วย พัฒนาการผลิตผลไม้เกรดพรีเมี่ยม. สร้างคุณค่าตาลโตนดสงขลา  ส่งเสริมการปลูกข้าวแปลงใหญ่  ส่งเสริมการผลิตและตลาดผักปลอดภัย ส่งเสริมการปลูกกาแฟและการตลาด  พัฒนาสงขลาเป็นเมืองสมุนไพร  ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เชิงพาณิชย์  พัฒนากระบวนการชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์และส่งเสริมและพัฒนาแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว 

อรรคพงษ์ บุญชีพ /ภาพ  

18 ก.พ. 62

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา