1.1

จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ลงพื้นที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

          วันนี้ (21 ก.พ.62)ที่ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะหมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. โดยมีนายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล และคณะฯ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด , หัวหน้าหน่วยงานรัฐสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

          นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยให้ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเพื่อให้บริการ และเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกับหลายหน่วยงาน ได้แก่การให้บริการด้านสุขภาพ , การให้บริการด้านการเกษตร, การให้บริการด้านสังคม และอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการอย่างเต็มที่

          สำหรับตำบลชุมพลเป็นพื้นที่หนึ่งในอำเภอสทิงพระมีระยะห่างจากอำเภอสทิงพระประมาณ 15 กิโลเมตรห่างจากจังหวัดสงขลาประมาณ 70 กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 10.50 ตารางกิโลเมตรหรือ 6,562 ไร่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่นาสวนผสม น้ำตาลโตนดและทำการประมงบางส่วน มีครัวเรือนทั้งหมด 1,532 ตัวเรือนประชากรทั้งหมด 5,262 คนแยกชาย 2573 คนหญิง 2,689 คนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและ ศาสนาอิสลาม ปัจจุบันตำบลชุมพล นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ยังเป็นศูนย์รวมด้านการเกษตรไร่นาส่วนผสมที่ประชาชนเริ่มยึดเป็นอาชีพหลักและได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกเป็นอย่างมาก

          ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน มีการมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุ โดยแยกให้กับผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ จำนวน โดยนำไปมอบในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน

 


กรรณิการ์ ดอเลาะ/ข่าว/ภาพ
21 ก.พ.62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา