1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนทุกภาคส่วนในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2562 พร้อมปรับพื้นฐานการปฏิบัติงานของทุกหน่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX

          วันนี้ (22 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2562 โดยมีพล.ต.ต. ปรีดา เปี่ยมวารี. ผบก.ภ.จังหวัดสงขลา พันเอก สุรชัย เชยเสนาธิการกองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 42 พันเอกอริยะ อินทะนาม หัวหน้ากอง กิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 42 นายมนัส ศิริรัตน์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนอำเภอ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านอุทกภัยและวาตภัย เพื่อให้การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ช่วงก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัย ที่จะทำให้สามารถเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทั่วถึงและประชาชนได้รับความปลอดภัย ลดความสูญเสียในด้านต่างๆ

          ด้านนายมนัส ศิริรัตน์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจังหวัดรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจระบบการบัญชาการเหตุการณ์การประสานงาน การเผชิญเหตุตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติภายใต้รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FEX

         ทั้งนี้จังหวัดสงขลาจึงได้ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านอุทกภัยและวาตภัย ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องสุวรรณมัจฉาโรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตามแนวทางของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2562

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
22 ก.พ. 62