1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีคุณธรรมดีเด่นจากชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรม

          วันนี้ (23 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนางธารารักษ์ ภู่ริยะพันธ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นายโอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และผู้เข้าร่วมประชุมจากชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมกว่า 300 คน

           นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่สำนักพระราชวังมีประกาศแจ้ง ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นั้นซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณี โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ส่งเสริม สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม สร้างความสมานฉันท์ รวมกลุ่มจิตอาสา ทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เช่น การประดับตกแต่งธงชาติและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 ในพื้นที่ชมชนคุณธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม แสดงความจงรักภักดีและทำความดีถวายพระราชกุศล อาทิ ปฏิบัติศาสนกิจ เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญตักบาตร เจริญจิตตภาวนา ลด ละ เลิกอบายมุขและรวมกลุ่มจิตอาสาทำความดี ทำความสะอาดศาสนสถาน สถานที่สาธารณะในชุมชน เป็นต้น

           ด้านนางธารารักษ์ ภู่ริยะพันธ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัตสงขลาจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนําการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา ประจำปี2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนามีความเข้าใจหลักเกณฑ์การ ประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)พร้อมทั้งมีความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนองค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในทางที่ดีขึ้น มีสิ่งดีงามเกิดขึ้น สังคมอยู่ดีมีสุขตลอดจนขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรมให้เป็นระดับต้นแบบมีผลเชิงประจักษ์ สามารถนำเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกและประกาศยกย่องโดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและ จังหวัดคุณธรรม

           สำหรับกิจกรรมมีการประชุมสัมมนาในหัวข้อกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม, การนำเสนอผลการขับเคลื่อนชุมชนและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ, การ ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแผนการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมและกิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ชุมชน ผู้มีคุณธรรมดีเด่นจากองค์กรคุณธรรม และ อำเภอคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
23 ก.พ. 62