1.1

หกภาคีเครือข่าย ร่วมลงนาม (MOU) ผลักดันเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก พร้อมเปิดโครงการ (RUTS) คิด บวก ดี ถนนศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลาดแสงดาวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเมืองสงขลา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายจังหวัด“การพัฒนาเศรษฐกิจ เมืองสงขลาให้เข้มแข็ง”

            วันนี้ (23 ก.พ. 62 ) ที่ถนนยะหริ่งและถนนหนองจิกย่านเมืองเก่าสงขลา นายนิพนธ์  บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดเปิดโครงการ (RUTS) คิด บวก ดี ถนนศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลาดแสงดาว และร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ( MOU) ผลักดันเมืองเก่าสงขลา สู่มรดกโลก กับภาคีเครือข่าย โดยการจัดงานในครั้งนี้มีส่วนราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

           โดยการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ( MOU) ของหกภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายนิพนธ์  บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , เทศบาลสงขลา โดยนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา , ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม โดยนายรังษี  รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลา , สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาโดยนายชนินทร์  สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และบริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยนายมหัณณพ อภินันทน์พงศ์ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคใต้ เพื่อพัฒนาเมืองสงขลาด้วยวิชาการและเทคโนโลยีพื้นฐานทางเทคโนโลยี (IoT) เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของเมืองสงขลา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐ และนโยบายจังหวัด “พัฒนาเศรษฐกิจ เมืองสงขลาให้เข้มแข็ง”

            ทั้งนี้ด้านโครงการ(RUTS) คิด บวก ดี ถนนศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลาดแสงดาว เป็นตลาดที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการเป็นเมืองเก่า โดยต่อยอดงานวิจัยจาก ส.ก.ว. ทำให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว เกิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมสำหลับเด็ก กิจกรรมศิลปะ เวทีภาพถ่ายเล่าเรื่องชมนิทรรศการและรับฟังการบรรยายประวัติเมืองสงขลา โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก  

 

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ / ข่าว

อรรคพงษ์  บุญชีพ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

23 ก.พ.62