1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะทำงานขับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2562 พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

      วันนี้ (25 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2562 โดยมีนายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาการชุมชนอำเภอและกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเข้าร่วม

  

 

        นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการชุมชนจังหวัดสงขลา ได้กล่าวรายงานผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน 228,870 รายและประเภทองค์กร จำนวน 317 องค์กร พร้อมทั้งสรุปผลการติดตามทวงหนี้ค้างชำระภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การพิจารณาการลดหรืองดเบี้ยปรับตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนี้ที่มีเจตนาชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบปัญหาอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยจังหวัดสงขลาได้อนุมัติให้มีการกู้ยืมงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556,  2557, 2560 และ 2561 จำนวน 1,255 โครงการ เป็นเงิน 222,550,639 บาท โดยในปี 2556-2557 ได้อนุมัติโครงการจำนวน 734 โครงการ เป็นเงิน 121,303,609 บาท, ปี 2560 จำนวน 304 โครงการเป็นเงิน 58,597,570 บาท และในปี 2561 จำนวน 217 โครงการเป็นเงิน 42,649,460 บาท

      ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 600,000 บาท โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อำเภอจะนะ)ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียนได้แก่ โครงการขยายกิจการผ้าคลุมผม วงเงินกู้จำนวน 200,000 บาท, โครงการร้านค้าข้าวสารและปุ๋ยเคมี วงเงินขอกู้จำนวน 200,000 บาทและโครงการร้านอาหารตามสั่ง วงเงินขอกู้จำนวน 200,000 บาท ซึ่งมติในที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการโดยให้แต่ละกลุ่มดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดที่เสนอของบประมาณให้มีความเหมาะสม อาทิ โครงการร้านข้าวสารและปุ๋ยเคมีขอให้ลดวงเงินกู้ลงจำนวน 100,000 บาท

     นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ค้างชำระหนี้ปี 2556-2557 โดยคณะทำงานติดตามและไกล่เกลี้ยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอได้จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้สมาชิกและบันทึกข้อเท็จจริงการไกล่เกลี่ยหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจังหวัดสงขลาพิจารณารับรองการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการขยายระยะเวลาจำนวน 27 โครงการ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ 1 โครงการ อำเภอควนเนียง 1 โครงการ อำเภอรัตภูมิ 2 โครงการและอำเภอเมืองสงขลา 23 โครงการ ตลอดจนการอนุมัติส่งฟ้องกรณีลูกหนี้ค้างชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปี 2556-2557 จำนวน 6 ราย

ศิริลักษณ์       แคล้วคลาด/ข่าว

จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

25 ก.พ. 62