1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการการจัดงานวันสงขลา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค. 62 พร้อมติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         วันนี้ (25 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการจัดงานวันสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายบัณลือเดช ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลา สมาคมฮกเกี้ยนจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน “วันสงขลา” ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2562 ณ บริเวณกำแพงเมืองและย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งวันที่ 10 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันสงขลา” โดยถือเอาวันที่อัญเชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังไว้ที่กลางเมืองสงขลา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2385 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ “สงขลาบ่อยาง” นับถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562 จะครบรอบ 177 ปี ทั้งนี้เพื่อคนที่มีถิ่นกำเนิด พักพิง ศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพในจังหวัดสงขลาหรือคนที่มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดสงขลาแต่ไปอยู่ที่อื่นได้ตระหนัก มีจิตสำนึกและนำมาซึ่งการรวมพลัง สร้างความรัก ความสามัคคี ได้มีโอกาสดำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

        สำหรับกิจกรรมกาจัดงานวันสงขลามีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 99 รูปบริเวณถนนนางงาม, พิธีสมโภชเสาหลักเมืองและการบวงสรวงเสาหลักเมืองสงขลา ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเมืองสงขลา, ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 4 ขบวน ประกอบด้วยกระบวนการแต่งกายชุดผ้าไทย ขบวนหนังตะลุง-มโนราห์, ขบวนโหนด-นา-เลและขบวนไทยพุทธ-มุสลิม-จีน ณ บริเวณลานคนเมือง, การแสดงวงออเคสตร้าของวงเยาวชนสงขลา บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา, กิจกรรมด้านวิชาการการจัดเสวนาเชิงวิชาการ “เล่าเรื่องเมืองสงขลา”, การมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีสงขลา" การมอบโล่แก่หน่วยงานส่งเสริมการแต่งกายผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งกิจกรรมด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม การแสดงศิลปะพื้นบ้านและการออกร้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกิจกรรมด้านพัฒนาคนพัฒนาเมือง ที่จัดให้มีการตกแต่งเมืองสงขลา การปลูกต้นไม้การเก็บขยะและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 
25 ก.พ. 62