1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึง พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พร้อมมอบโล่รางวัลแก่เกษตรกรและนักสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2562

          วันนี้ (26 ก.พ.62) ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสงขลาประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์แสดงพลังความสามัคคีของเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสงขลาเป็นประเพณีตลอดมา
นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงก่อตั้งสหกรณ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไข ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของพี่น้องประชาชนต่อมาแนวคิดเรื่องสหกรณ์ได้แพร่ขยายไปทั่วประเทศและมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของสังคมอย่างต่อเนื่องโดยระบบสหกรณ์สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหลักการวิธีการสหกรณ์ในพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริของพระองค์สามารถแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์มากขึ้นตามลำดับ

          นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ มวลสมาชิกของสหกรณ์ทุกสหกรณ์ในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติมาเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ด้วยพลังความสามัคคีของเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสงขลาเป็นประเพณีตลอดมา โดยกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในอุดมการณ์หลักการวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงซึ่งภาครัฐและภาคสหกรณ์ต้องร่วมมือร่วมใจกันนำสหกรณ์สู่ภาคประชาชนให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมวลชนชาวสงขลา เมื่อถึงเวลานั้นสงขลาจะเป็นเมืองสหกรณ์ภายใต้หลักการสหกรณ์ “ชาวสงขลาพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือกันและกันตลอดไป” สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้มอบโล่ประกาศส่งเสริมคนดีตามวิถีพอเพียงแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนักสหกรณ์ดีเด่น/คนดีสหกรณ์ที่เป็นต้นแบบของการมีอุดมการณ์ หลักการและปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์ทำให้สหกรณ์ต้นสังกัดดำเนินงานได้มาตรฐานสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์ อีกด้วย

กรรณิการ์ ดอเลาะ /ข่าว /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
26 ก.พ. 62