1.1

ผู้ว่า ฯ สงขลา เปิดนิทรรศการ "บทบาทของจังหวัดสงขลาต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562"

          วันนี้ (27 ก.พ. 62) ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดนิทรรศการ "บทบาทของจังหวัดสงขลาต่อการสนับสนุนด้วยการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562" โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม นายศักระ กปิลกาญจน์ นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจเข้าร่วม

          นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ทางด้านรัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ลิส การความสัมพันธ์ กันในหลายมิติทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดการขยายตัวของการค้าชายแดน นอกจากนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ที่จะเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และมุ่งเน้นเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงมีความจำเป็น อย่างยิ่ง สำหรับชาวสงขลาใน การสร้าง การรับรู้ และตระหนักถึงการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามกับ ประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป

          ซึ่งการนิทรรศการดังกล่าวเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 ประการที่สองเพื่อเสริมสร้างความ รู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยและการเป็นเจ้าภาพที่ดีให้กับ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ประการที่สาม เพื่อเสริมสร้างความรู้ในบทบาทภารกิจด้านต่างประเทศและอาเซียนในบริบทของจังหวัดสงขลา ซึ่งผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการฯ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและรับทราบถึงผลประโยชน์จากการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี

          ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกประเทศอาเซียนซึ่งมีบทบาทอย่างแข็งขันในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทั้งยังมีส่วนผลักดันให้อาเซียนมีโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่ทันการณ์และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันอาเซียนก็มีความสำคัญต่อประเทศไทยโดยนอกจากจะสร้างพันธมิตรและความเป็นปึกแผ่น ตลอดจนเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคแล้วยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในการเจรจาระหว่างประเทศ และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาข้ามชาติ และการพัฒนาขั้นพื้นฐานต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในอาเซียนได้เปิดโอกาสให้มีการขยายตัวด้าน การค้า และการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
ซึ่งนำผลดีมาสู่เศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยส่วนรวม

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
27 ก.พ.62