1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนวาระจังหวัดสงขลาใน "วาระที่ 10 " การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งพัฒนาสงขลาสู่สงขลาเมืองแห่งความสุข

          วันนี้ (27 ก.พ. 62) ที่ห้องปฏิบัตราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานวาระจังหวัดสงขลาใน "วาระที่ 10 " การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา , นายบันลือเดช ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลา , นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , แรงงานจังหวัดสงขลา , สาธารณสุขจังหวัดสงขลา , ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการและดำเนินงานเพื่อพัฒนาจังหวัดสงขลาสู่สงขลาเมืองแห่งความสุข

          สำหรับประเด็นการขับเคลื่อนวาระจังหวัดสงขลาใน "วาระที่ 10 " การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยการสร้างค่านิยมจิตสาธารณะ , ส่งเสริมการสร้างวินัยของนักเรียนในจังหวัดสงขลา , ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม , การจัดกิจกรรมบรรยายธรรมตามหลักศาสนา และสร้างองค์กรคุณธรรม

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
อมลรดา ชูประสิทธิ์ / ภาพ
27 ก.พ. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา