1.1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา โดยพบอัตราการคลอดมากสุดในพื้นที่อำเภอสิงหนคร สะบ้าย้อยและควนเนียง

          วันนี้ (28 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ประชาสัมพันธ์จังหวัด, ศึกษาธิการจังหวัด, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, ท้องถิ่นจังหวัด, วัฒนธรรมจังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ตลอดจนผู้แทนสื่อมวลชนและภาคเอกชนเข้าร่วมเพื่อหารือในเรื่องสถานการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลาและหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

          นางสาวภควดี นนทพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มลดลงในปี 2561 ซึ่งจังหวัดสงขลามีประชากรวัยรุ่นหญิงช่วงอายุระหว่าง 15-19 ปี จำนวน 40,855 คน (ประชากรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 30 ม.ค. 2562) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ในปีงบประมาณ 2557-2562 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี คิดเป็น 43.11, 39.26, 19.06 (ข้อมูลจากห้องคลอดโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 24.98, 23.93และ5.12 (ข้อมูล HDC 2562 ไตรมาส 1 ณ 10 ม.ค. 2562) ตามลำดับ ซึ่งปี 2562 มีแนวโน้มลดลงและไม่เกินเป้าหมายระดับประเทศ ที่กำหนดให้อัตราคลอดในหญิง 14-19 ปี คลอดไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อพันคน อำเภอที่พบอัตราคลอดมากที่สุดคือ อำเภอสิงหนคร อำเภอสะบ้าย้อยและอำเภอควนเนียง ตามลำดับ

          ด้านการตั้งครรภ์ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี มีแนวโน้มลดลงจากข้อมูลห้องคลอดโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2557-2559 พบอัตราหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์ซ้ำหรือคลอดบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 14.93, 19.67 และ19.23 ตามลำดับ จากข้อมูลรายงานในระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุขพบว่าอัตราการตั้งครรภ์ในปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 21.72 และเริ่มมีแนวโน้มลดลงในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 เป็น 17.64และ17.11 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายระดับประเทศที่กำหนดให้ไม่เกินร้อยละ 14.5 จากการเก็บข้อมูลทั้ง 16 อำเภอ ปี 2560 พบว่าศาสนา ความเชื่อมีบทบาทในการตั้งครรภ์ของมารดาวัยรุ่นและมีความพร้อมในการตั้งครรภ์มากกว่าร้อยละ 50

          สำหรับการคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวรหลังคลอดหรือแท้งในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี จากข้อมูลในระบบรายงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปีงบประมาณ 2560-2562 อัตราการคุมกำเนิดทุกประเภทในหญิงคลอดหรือแท้งบุตรที่อายุน้อยกว่า 20 ปี จากร้อยละ 20.99 เป็น24.68 และ 24.34 ซึ่งในการคุมกำเนิดนี้เป็นคุมกำเนิดกึ่งถาวรที่มีแนวโน้มวางแผนครอบครัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 53.14, 61.43 และ 68.83 ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายระดับประเทศที่กำหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งวัยรุ่นยังให้ความสำคัญในการวางแผนครอบครัวน้อยและการขาดความรู้ความเข้าใจในการตัดสินใจเลือกวิธีคุมกำเนิด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
28 ก.พ. 62