1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่ชายฝั่งบริเวณหาดแก้ว อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาเพื่อลดผลกระทบและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

          วันนี้ (28 ก.พ. 62) นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่ชายฝั่งบริเวณหาดแก้ว อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมด้านทิศเหนือ) โดยมีนายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายบัณลือเดช ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

          นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีแนวชายฝังยาวติดทะเลอ่าวไทย ชายฝั่งบางพื้นที่ประสบปัญหาถูกน้ำทะเลกัดเซาะในช่วงมรสุมจะเกิดคลื่นลมแรงพัดเข้าหาชายฝั่งส่งผลให้เกิดการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งตลอดแนวยาวชายฝั่งของจังหวัดสงขลา สร้างความเสียหายทั้งทางด้านเศรษฐกิจและก่อให้เกิดผลกระทบด้านสังคม การดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชายฝั่งบริเวณตำบลชิงโค ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้นการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการออกแบบและศึกษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลดีต่อท้องถิ่นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ซึ่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นจะทำให้มีข้อมูลเพียงพอและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆที่หลากหลาย เพื่อหน่วยงานจะได้นำแนวคิดที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นไปบูรณาการร่วมกับการศึกษาด้านอื่นเพื่อลดผลกระทบและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

         นายวฤิทธ์ อิทนรกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จึงว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัทเอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัดและบริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

          โดยพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหาดทรายแก้ว ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ประสบปัญหากัดเซาะในระดับรุนแรงแม้ว่าบางบริเวณจะมีโครงสร้างป้องกันชายฝั่งแล้วแต่พบว่าพื้นที่บริเวณที่ยังไม่มีโครงสร้างป้องกันยังคงได้รับการกัดเซาะอยู่อย่างต่อเนื่องจากการสำรวจสภาพพื้นที่พบว่าพื้นที่ชายฝั่งบริเวณหาดทรายแก้วบริเวณด้านทิศเหนือต่อเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการเพิ่มความยาว 1,750 เมตร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบันยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตลอดความยาว พื้นที่บริเวณนี้ประสบปัญหาการกัดเซาะ โดยพื้นที่ด้านหลังเป็นถนนเลียบหาดสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แนวชายหาดถอยร่นจนชิดถนนพื้นที่บางบริเวณถูกกัดเซาะเข้าไปจนถนนไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้เป็นอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการโครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งบริเวณหาดทรายแก้ว อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 1,000 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

           สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการฯ ความเป็นมาของโครงการ เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการผู้ดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ นำเสนอแนวทางเลือกที่เหมาะสมอย่างน้อย 3 ทางเลือก และแนวทางป้องกันเบื้องต้นพร้อมด้วยรายละเอียดของแต่ละทางเลือก รวมไปถึงข้อดีและข้อเสียของทุกทางเลือก เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
28 ก.พ. 62