1.1

สำนักงานประชาสัมพันธ์สงขลา จัดโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่

          วันนี้ (26 ก.พ 62) ที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562 โดยมีนายดำรง วงศ์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นผู้ให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการการก่อสร้างกำแพงริมชายฝั่งกั้นคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งมีสื่อมวลชนในจังหวัดสงขลาร่วมติดตามโครงการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

         นายดำรง วงศ์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน กล่าวว่า โครงการก่อสร้างกำแพงริมชายฝั่งกั้นคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถลดผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม จากความสำเร็จดังกล่าวทำให้ภาครัฐได้เข้ามาให้งบประมาณสนับสนุนการสร้างกำแพงกั้นคลื่นได้ตลอดชายฝั่ง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

         ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นการก่อสร้างกำแพงกั้นคลื่นที่สามารถช่วยลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้จริงและไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ทำให้รู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยผลจากการสร้างกำแพงในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือจากหน่วงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชายฝั่งอย่างยั่งยืน

อมลรดา ชูประสิทธิ์ / ข่าว / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
26 ก.พ. 62