1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดกิจกรรม "ค่ายก้าวใหม่" ระหว่างวันที่ 11-17 มี.ค. 62 มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดให้ตระหนักถึงถึงคุณค่าของตนเองไม่หวนกลับไปทำผิดซ้ำ

          วันนี้ (11 มี.ค. 62) ที่กองรักษาความปลอดภัย ทัพเรือสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรม "ค่ายก้าวใหม่" ระหว่างวันที่ 11-17 มี.ค. 62 ที่มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิดของผู้กระทำผิดให้ตระหนักถึงคุณค่าตนเองและไม่หวนกลับไปทำผิดซ้ำ โดยมีนายบัญญัติ วงค์สว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา นางณิชกมล ไตรรัตน์คุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถูกคุมประพฤติ บุคคลในครอบครัวและอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมกว่า 100 คน

          นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาที่สำคัญที่รัฐบาลทุกรัฐบาลให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลปัจจุบันได้ประกาศเจตนารมณ์และกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดวาระสงขลา 2562 "สงขลาเมืองแห่งความสุข"ในวาระ 12 วาระ โดยเฉพาะวาระที่ 11 แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเข้มข้น ซึ่งการจัดกิจกรรม " ค่ายก้าวใหม่" นับเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์เป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและสามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ฝึกทักษะชีวิต เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว ให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุข

          นายบัญญัติ วงค์สว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อให้ผู้กระทำผิดเหล่านั้นกลับตนเป็นคนดี และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดียาเสพติดถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการ บำบัดรักษา แก้ไขฟื้นฟู สำนักงานคุมประพฤติจึงได้จัดกิจกรรม"ค่ายก้าวใหม่" ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด และได้ฝึกทักษะชีวิตที่จำเป็นในการเลิกยาเสพติดและให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าใจตนเองและผู้อื่น ตระหนักถึงคุณค่าตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัวให้มีความรัก ความเข้าใจกันมากขึ้น โดยให้ครอบครัวได้มีบทบาทต่อการเลิกยาเสพติดของผู้ถูกคุมความประพฤติ และมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมความประพฤติได้อย่างถูกต้อง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
11มี.ค. 62